Venkata R Chaganti
WELCOMES YOU TO THE WORLD OF VEDAS

SHĀSTRĀS


Upanishads:

 1. Ēsa
 2. Kēna
 3. Kata
 4. Prasna
 5. Mundaka
 6. Māndūkya
 7. Itharēya
 8. Thythirīya
 9. Chāndogya
 10. Brihadaranyaka

Brāhmanās:

 1. Ithareya
 2. Shathapatha
 3. Sāma
 4. Gōpatha


Upavedas:

 1. Ayurveda
 2. Dhanurveda
 3. Ghandarva Vidya
 4. Artha Vēda or Shilpa Vidya


Vēdangas:

 1. Siksha
 2. Astadyayi
 3. Mahabhashyam
 4. Negantu/ Neruktam
 5. Chanddassu
 6. Jyothishyam


Darshanas:

 1. Visheshikam
 2. Nyayam
 3. Yogam
 4. Shankya
 5. Pūrva Memāmsa
 6. Vēdantha


History: 

 1. Rāmāyana 
 2. Maha Bharatha


Political:

 1. ManuSmruthi  
 
Copyright (c)2010 vedas.us